Hydraulic unit + valve block M24 24V 1,2kW 1,6 Liter 2 valves

3034.00.0016